ਸਰੋਤ

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ Tideline Center for Health & Aesthetics ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬਲੌਗ

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਪ੍ਰਸੰਸਾ

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅੱਜ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516-833-1301 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ